Kanger AeroTank Giant, 4.5 ml Bottom Dual Coil, Pyrex (with airflow control)