Kanger AeroTank Mega, 3.8 ml Bottom Dual Coil, Pyrex (with airflow control)