Kanger AeroTank Mini, 1.3 ml Bottom Dual Coil, Pyrex (with airflow control)