Kanger Subtank Mini, 4.5 ml Organic Cotton Coil, Pyrex (with airflow control) -White